НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Административно обслужване

   Годишен доклад за проучване нагласите на потребителите на предоставяните от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БДИБР) административни услуги за периода 01.01 – 31.12.2023 г

 
Годишен доклад за проучване нагласите на потребителите на предоставяните от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БДИБР) административни услуги за периода 01.01 – 31.12.2022 г
Регистърът на административните услуги, извършвани от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" е съставен на основание чл. 17 от Наредбата за Административния регистър. В регистъра се съдържа  информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
Списък на административните услуги, извършвани от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
 
Уникален идентификатор Наименование на административната услуга
306  Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
342  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
343  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води
518  Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води
519  Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита в защитени територии и зони
520  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води
720  Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти
928  Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води
929  Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
1138  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
1139  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти
1140  Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения
1383 Издаване на разрешително за водовземане от подземни води
1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове.
1416 Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения
1610 Изготвяне на справка - ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри
2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води
2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка
2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода 
2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект
2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект
 
Подробно описание на всяка услуга, начина и сроковете за предоставянето може да намерите тук.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за Административния регистър, в посочения списък не са отразени административните услуги, предоставяни от всички администрации. Информация за наименованието, уникалния идентификатор и описание на тези услуги е налична тук.