НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел

 О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-321/20.11.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
За длъжността Началник отдел „Мониторинг, процедури водни обекти, зони за защита на водите и разрешителни в дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив

     1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование –  бакалавър
  • професионален опит – над 4 години
  • и/или ранг – III младши
     2. Специалност – Биология, Екология или инженерни специалности в областта на водите със специализация „Eкология”
          3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
          4. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
          5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
      6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документи – 30.11.2018 г.
 
        7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org
     8. Кратко описание на длъжността: Ръководи отдел „Мониторинг, процедури водни обекти, зони за защита на водите и разрешителни” и  осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейностите, свързани с подготовка и изпълнение на мониторинга на водите, процедурите за определяне на водните обекти, зоните за защита на водите (ЗЗВ) и разрешителен режим по Закона за водите, когато компетентен орган е директорът на басейнова  дирекция. Организира участието в процедури по определяне на ЗЗВ и издаване на разрешителни, когато компетентен орган по Закона за водите е министърът на околната среда и водите. Организира определянето на разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 900,00 лв. до 1235,00 лв.