НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Достъп до обществена информация

"Златен ключ"     


 
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" е носител на отличието за 2008 г. и 2009 г.   
Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда на основание глава II на  ЗООС и ЗДОИ, без да е необходимо да доказва причината за достъпа до информация.

 
              
Информацията за околната среда е:
1. налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;
2. налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и  обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;
3. нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.
 
 
Документ за изтегляне: Размер Тип
Заявление за достъп до обществена информация 28 Kb msword


Съдържанието на заявлението за достъп съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя;
В случай, че в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4 заявлението се оставя без отговор.
 

Подаване на заявление за достъп до обществена информация и/или за повторно използване на информация от обществения сектор може да стане по следния начин: 
1. В деловодството на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район";
2. На факс: 032 / 60 47 21;
3. По електронна поща на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg;
4. По пощата на адрес:  гр. Пловдив 4000, ул.”Янко Сакъзов” №35;

  
Форми за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация:
БД ИБР предоставя достъп до обществена информация в следните форми:
1. преглед на информацията – оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
 

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация:
Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални разходи по предоставянето по нормативи, определени в Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обн. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., издадена от министъра на финансите
 
Вид на носителя Количество Норматив за разход
1 Хартия А4 1 лист 0,01 лв
2 Хартия А3 1 лист 0,02 лв
3 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв
4 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв
5 CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв
6 DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв
7 DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв
8 USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв
9 USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв
10 USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв
11 USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв
 
 
Начини на заплащане
Заявителят може да заплати определените материални разходи по някой от следните начини:
    - на ПОС-терминално устройство, поставено в служба „Деловодство” /ЕДНО ГИШЕ/ в сградата на  БД ИБР на гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35, партер; 
    - по банкова сметка IBAN: BG71UNCR70003119330806 в банка УниКредит Булбанк– Клон Пловдив, получател: БД ИБР;


За допълнителна информация и преглед на предоставена информация:
Зоя Григорова - старши експерт;  отдел ПУВ, дирекция ПР
тел.: 032 / 60 47 50
работно време: от 9:00 до 12:00 и 12:30 до 17:30 от понеделник до петък,
етаж 3, офис 36
 

 
 

Правила за предоставяне на информация:
Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
 
Правна помощ:
Програма Достъп до Информация
 
Законодателство:
• Закон за достъп до обществена информация

• Заповед № ЗМФ-1472 на МФ от 29 ноември 2011г., Обн. ДВ  98/13.12.2011 г.

• ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите  

• Закон за защита на личните данни

• Закон за защита на класифицираната информация
 
 
Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район":
2005    2006    2007   2008   2009   От 2010 до 2015   2016   2017

2018  2019  2020  2021  2022  2023

 
Отчети:

Отчет за дейността по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2018 година
(публикуван на 10.01.2019 г.)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на БД ИБР и форматите, в които е достъпна