НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Директор

 
Васил Узунов
телефон за връзка: (032) 604 720
     


Васил Узунов е роден през 1979г. в гр. Асеновград. Завършил е средното си образование в гр. Пловдив в Математическата гимназия „Ак. Кирил Попов“ с професионална квалификация Оператор – програмист и изучаване на английски език.

Завършва бакалавърска степен със специалност „Екология и опазване на околната среда” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, след което получава магистърска степен в Аграрен университет – Пловдив със специалност „Екология на селищни системи“.

От 2006 година работи в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като е заемал експертни и ръководни длъжности. През последните 15 години активно участва в разработването и актуализирането на Плановете за управление на речните басейни.
Правомощия и отговорности
Извадка от Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Глава втора. 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова 
дирекция: 
1. е орган за управление на водите на басейново ниво; 
2. ръководи и представлява басейновата дирекция; 
3. провежда държавната политика за управление на водите на басейново ниво. 
Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) За управление на водите в съответния район за басейново управление на водите директорът на басейнова дирекция: 
1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините; 
2. уведомява компетентните органи за местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките; 
3. разработва и актуализира плана за управление на речния басейн (ПУРБ); 
4. разработва предварителната оценка, картите и плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ниво район за басейново управление на водите, както и тяхната 
актуализация; 
5. издава разрешителни по Закона за водите; 
6. планира, възлага и участва в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщава и анализира данните, включително: а) на количествения мониторинг на повърхностните и подземните води; 
б) за химичното и екологичното състояние на водите; 
в) на отпадъчните води; 
7. поддържа и актуализира специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите и водни регистри по Закона за водите и подзаконовите нормативни актове; 
8. събира таксите за издадените разрешителни по Закона на водите; 
9. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на водите; 
10. разработва програми от мерки за: 
а) намаляването на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност; 
б) намаляването на вероятността от наводнения; 
11. определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните здравни инспекции; 
12. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми; 
13. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у" от Закона за водите; 
14. определя естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води; 
15. съставя водните баланси с изключение на балансите на находищата на минерални води; 
16. информира обществеността и провежда общественото обсъждане на ПУРБ и на ПУРН; 
17. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води; 
18. издава годишен бюлетин за състоянието на водите; 
19. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция контрол и контрола, извършен по Закона за водите от други лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите; 
20. приема изградените съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане; 
21. осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в международни райони за басейново управление; 
22. извършва оценка на състоянието на водните тела, като включва количествена и качествена оценка на водните тела на басейново ниво и по критериите, определени в Закона за водите; 
23. участва в инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и други замърсители в съответствие с Директива 2008/105/ЕО; 
24. издава предписания в рамките на компетенциите си по Закона за водите; 
25. издава становища за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с ПУРБ и ПУРН; 
26. участва лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице в областните, общинските или районните съвети по устройство на територията, като представя писмено становище на басейновата дирекция в случаите, в които се разглеждат: 
а) инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на: 
аа) водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води; 
бб) хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, включително и за защита от вредното въздействие на водите; 
б) устройствени схеми и планове за територии, включващи пристанища, плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория; 27. до 31 януари всяка година разработва и представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за оперативната и контролната дейност на басейновата дирекция; 
28. представя на министъра на околната среда и водите тримесечни и годишни отчети за изпълнението на плановете за оперативната и контролната дейност и годишен доклад за състоянието на администрацията; 
29. разрешава или отказва достъп до обществена информация за околната среда по реда на Закона за достъп до обществена информация; 
30. уведомява водоползвателите при настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката, за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли за вземат за намаляване на вредите от замърсяването; 
31. участва в комисии за държавно приемане на обекти съобразно компетентностите си; 
32. подготвя информацията за докладване по Европейски директиви и конвенции в областта на водите за съответния район за басейново управление; 
33. обявява и поддържа публичната информация за състоянието на водите и за дейността на басейновата дирекция на интернет страницата й; 
34. организира работата и поддържа документацията, свързана с дейността на Басейновия съвет за съответния район на басейново управление; 
35. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност; 
36. подпомага разработването на нормативни актове, регионални и национални програми и стратегии в областта на водите. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция контролира: 
1. състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения; 
2. извършването на дейности в речните легла; 
3. състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества; 
4. изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; 
5. количеството и качеството на водите; 
6. поддържането на минимално допустимия отток в реките; 
7. собствения мониторинг на водите; 
8. изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите; 
9. спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони; 
10. изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ; 
11. изпълнението на програмите от мерки в ПУРН; 
12. дейностите по регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване; 
13. дейностите за защита на водосборните басейни от водна ерозия; 
14. изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие; 
15. мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с ПУРН; 
16. графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция дава предписания по повод осъществения контрол по ал. 2, в които се определят срокове, отговорности, както и контрол за тяхното изпълнение. 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция изготвя информация за резултатите от извършената контролна дейност по ал. 2, която изпраща ежемесечно в Министерството на околната среда и водите. (5) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова 
дирекция стопанисва: 
1. водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.); 
2. съоръженията за минерални води - публична държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.); 
(6) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция извършва административни и административнонаказателни дейности, като: 
1. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, както и сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение; 
2. управлява средствата на дирекцията съгласно изискванията на нормативните актове; 
3. издава индивидуални административни актове, включително и актове за установяване на публични държавни вземания за неизплатените по реда на чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите такси; 
4. оправомощава длъжностни лица за съставянето на констативни протоколи от проверки и/или актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда; 
5. издава наказателни постановления. 
(7) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция може да делегира със заповед отделни свои правомощия на определено от него длъжностно лице с изключение на тези правомощия, които по закон не подлежат на делегиране. 
(8) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министрите, 
главния секретар на Министерството на околната среда и водите или директора на дирекция 
"Управление на водите".