НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността главен юристконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
 
Вследствие на показаните от решаването на теста резултати, конкурсната комисия  допуска до интервю следните кандидати:
 
 
 1. Ива Христова                                34  т.
 2. Владимир Лазаров                     36  т.
 3. Катерина Христова                     34  т.
 4. Гергана Николова                       48 т.
  
Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 26.04.2018 г. от 13.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция ИБР, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35
 
 
                                                                         Председател на комисията:   /М. Андонова/
 
 
 
 
 РЕЗУЛТАТИ
 ОТ РЕШАВАНЕТО НА ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ
 ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ,
В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат
1. Ива Христова 34 т.
2. Владимир Лазаров 36 т.
3. Димитър Рангелов 18 т.
4. Иванка Янкова-Мизинева -
5. Християн Христов 24 т.
6. Манол Митев 22 т.
7. Живко Тодоров 20 т.
8. Христо Калпакчиев -
9. Катерина Христова 34 т.
10. Гергана Николова 48 т.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минималният резултат, при който кандидатите се считат успешно издържали теста и
се допускат до интервю  е  30  т.
 
 
 
                                                            Председател на комисията:        /М. Андонова/

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-72/05.04.2018 г. реши:
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Ива Христова Христова
 2. Владимир Иванов Лазаров
 3. Димитър Бончев Рангелов
 4. Иванка Георгиева Янкова-Мизинева
 5. Християн Весциславов Христов
 6. Манол Петков Митев
 7. Живко Богомилов Тодоров
 8. Христо Божидаров Калпакчиев
 9. Катерина Любомирова Христова
 10. Гергана Савова Николова
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  23.04.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35,
 
б) Не се допускат  до конкурс следните кандидати:
           
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Тома Христов Цилев Представените документи не удостоверяват минимално изискуемия  професионален  опит съгласно КДА
2. Стефка Любомирова Стоева-Гладийска Представените документи не удостоверяват минимално изискуемия  професионален  опит съгласно КДА
 
 
                                                           Председател на комисията:
/ М. Андонова/
Дата: 11.04.2018 г.
 
 
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен юрисконсулт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Административнопроцесуален кодекс  /АПК/;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Закон за държавния служител /ЗДСл/;
 5. Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
 6. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 
 
 

Обявление за длъжността

 
О Б Я В Л Е Н И Е
             Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-49/21.03.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – магистър
 • професионален опит –  3 години
 • и/или ранг – IV младши
 • придобита юридическа правоспособност
2. Специалност – Право

3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel), работа с правно-информационни системи

4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.

Краен срок за подаване на документите – 05.04.2018 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на Басейнова дирекция; осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища; организира подготовката на документи и тяхното оформяне, както и носи отговорност за законосъобразно провеждане и възлагане на обществени поръчки по ЗОП.; съгласува актове за установяване на публични държавни вземания /АУПДВ/, изготвя наказателни постановления, във връзка с издадени актове за установяване на административни нарушения /АУАН/; отговаря за своевременното и точно отразяване на движението на актовата книга относно съставените АУАН и свързаните с тях други данни.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 900,00 лв. до 1100,00 лв.
 
                                                                                                                                       
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район