НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт – заустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”, място на работа – гр. Пловдив

Система за определяна на резултатите

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
 
 
      І. Решаване на тест
      Тестът се състои от 25 въпроса. Всеки верен отговор от 1 до 5 въпрос  носи 1 точка, от 6 до 20 въпрос – 2 точки и  от 21 до 25 въпрос – 3 точки. Максималният резултат от теста е 50 точки.
       Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 35 точки включително.

      Резултатът от теста  се умножава с коефициент 3.
 
      ІІ. Интервю
            При интервюто ще се оценяват 7 критерия:
                  1.  Аналитична компетентност;
                  2. Ориентация към резултати;
                  3. Работа в екип;
                  4. Комуникативна компетентност;
                  5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
                  6. Професионална компетентност;
                  7. Дигитална компетентност;

      Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                  5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                  4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                  3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                  2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                  1 – не отговаря на изискванията за длъжността;
                                   
      Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
     
      Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
         
      Максималният резултат от интервюто е 35.

      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  21 точки.

      Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
    
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /3 и 5/.
 
      Продължителност на провеждане на всеки от етапите на конкурса:
 
 1. Първи етап /решаване на тест/ на 18.04.2022 г. от  11.00  ч.
 • начало 11:00 ч.
 • указания и решаване на теста – 60 минути
 • проверка на тест и почивка
 • изнасяне на резултатите от теста в 15:00 ч.
 • уведомяване на допуснатите до интервю участници
 
 1. Втори етап /провеждане на интервю/ на 18.04.2022 г. от 15:00 ч.:
 
-    начало 15:00 ч.
 
 
                                                                                                                   Председател на комисията:           /п/
                                                                                                                                                             /Васил Узунов/
 

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-86/22.03.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експертзаустване на отпадъчни води в отдел „Разрешителни и регистри”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 1 година
 • и/или ранг – V младши
      2. Специалност – „Водоснабдяване и канализация” - профил „Мрежи и съоръжения”, „Водоснабдяване и канализация”  - профил „Пречистване на води”
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet,
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю;
     6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 01.04.2022 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
     8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Закона за водите и подзаконовите актове в частта – ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и решения в областта на заустването на отпадъчните води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1300,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Старши експерт – 21, Експертно ниво 6/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
     10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
 
                                       /п/
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район