НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обяви по чл.20 от ЗОП

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

Извършване на мониторинг на минералните води на находища - изключителна държавна собственост по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от закона за водите:
     - "Велинград - Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;
     - "Велинград - Чепино", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;
     - "Девин", област Смолян, община Девин, гр. Девин;
     - "Павел баня", област Стара Загора, община Павел баня, гр. Павел баня;
     - "Пчелински бани", Софийска област, община Костенец, с. Пчелин;
     - "Хисаря", област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря;

Документи за изтегляне:

​1. Обява на обществена поръчка по чл.20 , ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка
4. Приложения към техническата спецификация
5. Информация към обява
6. Документация към обява

Удължаване на срока за подаване на оферти.

Протокол от 24.06.2019г./17.07.2019г. на комисия назначена със заповед РД-03-214/24.06.2019г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Обява с предмет

"Изготвяне на проектна документация за ремонтно – възстановителни работи на съоръженията от находище „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, находище „Павел баня”, гр. Павел баня, общ. Павел баня, област Стара Загора, находище „Велинград – Лъджене“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик- сондаж №2 вкп „Вельова баня” и находище „Велинград – Чепино” гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, сондаж №2"

Документи за изтегляне:

​1. Обява на обществена поръчка по чл.20 , ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка
4. Приложения към техническата спецификация
5. Информация към обява
6. Документация към обява

Удължаване на срока за подаване на оферти.

Ново!!!  Протокол от 31.08.2018г. на комисия назначена със заповед РД-03-215/29.08.2018г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Обява с предмет

Обява с предмет

Обява с предмет

"Провеждане на проучване за установяване на източниците на натиск и събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води"

Документи за изтегляне:
​1. Обява на обществена поръчка по чл.20 , ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
​3. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка
4. Приложение 1А към техническата спецификация
5. Приложение 1Б към техническата спецификация
6. Информация към обява
7. Документация към обявата

Информация за удължаване срока на обява на обществена поръчка "Провеждане на проучване за установяване на източниците на натиск и събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води"

Протокол от 17.07.2018г. на комисия назначена със заповед РД-03-155/27.06.2018г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка, в едно със заповед РД-03-172/23.07.2018r.

Обява с предмет

Обява с предмет:


„Извършване на проучвания и анализи на находища на минерални води в две обособени позиции, както следва:

ОП1
Провеждането на мониторинга на минералните води, чрез сезонно наблюдение и измерване на хидроложките и хидродинамичните показатели, с цел оценка на количествените и качествени характеристики на минералните води .

ОП2
Установяване на съществуването на КЕИ 4 „Вельова баня” като съоръжение от находище „Велинград- Лъджене” с извършване на хидрогеоложко проучване и изясняване техническото му състояние и възможността му за включване на ново водовземно съоръжение към експлоатационните ресурси на   находище на минерална вода – изключителна държавна собственост №17. „Велинград – Лъджене” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград.

​Документи за изтегляне:
​1. Обява на обществена поръчка по чл.20 , ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
​3. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка
4. Приложение 1 към техническата спецификация
5. Приложение 2 към техническата спецификация
6. Информация към обява
7. Документация към обявата

Протокол от 18.06.2018г. на комисия, назначена със заповед № РД-03-122/29.05.2018г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Договор за изпълнение на обществената поръчка - по обособена позиция №1

НОВО!!!  Информация за освобождаване на гаранция по Договор 4 от 09.07.2018г.