НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността младши експерт – повърхностни води в отдел „Разрешителни и регистри”

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ –ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ,
ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРИ”
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-78/23.06.2017 г. реши:
 
 

Допуска до конкурс следните кандидати:
 

 1. Костадин Чолаков 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  13.07.2017 г. от 13.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35,
 
 
Не се допускат  до конкурс следните кандидати:
 
Име, презиме и фамилия                                          Основание за недопускане
1. Илияна Плачкова Специалността не съответства на обявените изисквания

                               
 
                                                                    Председател на комисията:
                                                                                                                        /инж. Н. Гешев/
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-66/12.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция  ИБР
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ -  повърхностни води в отдел „Разрешителни и регистри”, дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – проф. бакалавър
  • професионален опит – не се изисква
  • и/или ранг – V мл.
2. Специалност -   Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидростроителство /ХС/

3. Допълнителни изисквания: умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel)

4. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32.

            Краен срок за подаване на документите – 23.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по провеждане на процедури за издаване на разрешителни и решения в областта на повърхностните  води.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 540,00 лв. до 580,00 лв.