НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт “Карти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”, място на работа – гр. Пловдив

Допуснати до конкурса

 
 
 
Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
      Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт „Карти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”,  дирекция „Планове и разрешителни”,  кандидати:
 
 
 1. Людмил  Милчев;
 2. Светлин  Павлов;
 
 
 
      Трябва да се явят на тест на  23.08.2022г. от 10:00ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
                                                                                                          Председател на комисията:          /п/             
                                                                                                                                                      /В. Узунов/
 
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт „Карти и информация за ПУРН”:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения;
 3. Ръководство 22 към ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО) - Актуализирано ръководство за внедряване на Географската информационна система (GIS) Елементи на политиката на ЕС за водите;
 4. Ръководство 29 към ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО) - Докладване по Директивата за наводненията (2007/60/ЕО);
 5. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 6. Закон за държавния служител;
 7. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;
 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидатиС П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАРТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУРН”
ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”,
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-208/01.08.2022 г. реши:
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Людмил  Милчев
 2. Светлин  Павлов
 
 
    Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
      Не се допускат до конкурс следните кандидати:
           
      Няма недопуснати кандидати
 
                                                                                                         Председател на комисията:          /п/           
                                                                                                                                                      /В. Узунов/
 
 
    Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт „Карти и информация за ПУРН”:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения;
 3. Ръководство 22 към ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО) - Актуализирано ръководство за внедряване на Географската информационна система (GIS) Елементи на политиката на ЕС за водите;
 4. Ръководство 29 към ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО) - Докладване по Директивата за наводненията (2007/60/ЕО);
 5. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 6. Закон за държавния служител;
 7. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-200/22.07.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 


ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Главен експертКарти и информация за ПУРН” в отдел „Планове за управление на водите”,  дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив.

      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  бакалавър
 • професионален опит – 2 години
 • и/или ранг – IV младши
   2. Специалност – инж. Информационни системи, Изчислителна техника, Електроника и информатика, компютърни технологии, инженер геодезист, урбанизъм.
      3. Допълнителни изисквания – ползване на MS office, Internet, GIS /Arc view – начално ниво/, английски език /начално ниво/.
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации / GIS, английски език/;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      5.  Начинът на провеждане на конкурсите е:
 • решаване на тест и интервю         
      6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
      Краен срок за подаване на документите – 04.08.2022 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
      8. Кратко описание на длъжността: Организация на данните в географска информационна система /GIS/ и база данни, имащи отношение към Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/, като организира и координира актуализация на информацията, работи по подготовка на информацията за докладване на ПУРН на Европейската комисия /ЕК/, в това число подготовка на необходимите карти за разработване на ПУРН.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1350,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Главен експерт – 20, Експертно ниво 5/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
    10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
                                            /п/                                                                                                                             
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район