НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Програма "Политика за младежта в сверата на околната среда" (Младежи за околна среда)

ПРОГРАМА „ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
 (МЛАДЕЖИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА)

В началото на месец юни 2022, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви програмата Политики за младежта в сферата на околната среда (Младежи за околна среда), която бе финансирана от МОСВ и изпълнена чрез регионалните структури: Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Басейновите дирекции (БД) и Националните паркове (НП). Програмата насърчава сътрудничество, което има потенциал да доведе до устойчиви добри практики в посока изпълнение на целите, заложени в настоящата програма.
Приоритетите на Програмата бяха следните:
1.  Противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично земеползване, опазване на биоразнообразието, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България.
2.  Включване на повече млади хора в процесите по извеждане на решения и прилагане на конкретни практики, свързани с посочените приоритетни теми на Програмата.
3.  Насърчаване развитието на партньорства с местни и национални организации, притежаващи опит и експертиза за работа с младежи и с младежка аудитория; насърчаване сътрудничеството с неправителствени организации, с мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, с доброволци и доброволчески формирования, читалища и др.
Цели на програмата
•   Включване на повече млади хора от цялата страна в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда в цялото общество. Активно участие на младежите в подготовката и прилагането на мерки по приоритетните теми на Програмата.
•   Промяна в навиците, отношението и поведението в онези сфери от бита, които имат отношение към опазването на околната среда и декарбонизацията.
•   Постигане на по-добра видимост сред широката общественост на теми, свързани със зелената трансформация и опазването на природата, както и на младежкото участие в тези процеси.
За постигане на поставените цели, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) подготви типов формуляр и отправи покана за представяне на проектни идеи към редица организации. Бяха получени и одобрени 7 предложения, с които бяха сключени договори (Фондация „Малките стъпки“, НЧ „Марица-2008“, НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018“, СНЦ „Спортен клуб по риболов Стара Загора“, Сдружение „Икар“, СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Фондация „Български младежки воден парламент“). Успоредно с това, БД ИБР планира и изпълни своя инициатива за подготовка на документация с предложение за обявяване на защитена територия – защитена местност за имот с идентификатор 06547.106.15 в землището на с. Брод, община Димитровград.
За получените проектни идеи, БД ИБР изготви и изпрати в МОСВ шестмесечен план за дейности по програмата, на обща стойност 37 871,00 лв., който беше одобрен.
За изпълнението на дейностите по плана, представителите на одобрените организации проведоха различни образователни инициативи, дейности на терен, информационни и обучителни срещи с експерти, творчески събития и изложби, както и онлайн събития.
Всички дейности по подготовката и изпълнението на програмата бяха осъществени в периода юни-декември 2022.
Бяха изпълнени следните мероприятия и публични инициативи:
 1. Фондация „Малките стъпки“, с проектна идея „Опазване на чистотата и биоразнообразието на р. Тунджа с младежи от средищно училище  „Св. Паисий Хилендарски“ в село Скалица“:
  • Разработени обучителни ресурси ползвани в дискусии с младежи от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
  • Проведено двудневно обучение по теми, свързани с опазване на водното богатство, растителните и животински видове, на територията на община Тунджа;
  • Проведен мониторинг на водата на територията на община Тунджа, с участие на експерти на БД ИБР;
  • Проведено почистване на дере на канал, приток на р. Тунджа;
  
 1. Народно читалище „Марица-2008“, с. Райново, с проектна идея „Опазване биоразнообразието по поречието на река Марица“:
  • Почистване на терен от инвазивни видове, одобрен от ТП ДГС Хасково; заравняване, почвообработка, маркиране, изкопаване на дупки съгласно технологичния план, одобрен от ТП ДГС Хасково и засаждане на фиданки на характерни дървесни видове;
  • Изготвени и поставени къщички за хралупогнездящи видове птици в териториалния обхват на общините Хасково, Димитровград и Симеоновград;
  • Представена изложба за биоразнообразието на Марица в градовете Димитровград, Хасково и Симеоновград;
  • Изработени и разпространени рекламни материали и публикации в регионална електронна медия;
    
 1. Народно Читалище “Проф. Кирил Дженев-2018“, Пловдив, с проектна идея „Виж, научи и разкажи“:
  • Посещение на природозащитен център „Пода“ край Бургас;
  • Провеждане на беседа с експерт от БД ИБР;
  • Децата от читалището създадоха рисунки относно видяното и наученото, които бяха показани на три изложби на открито, на територията на град Пловдив;
  • Изготвени и отпечатани листовки и вестник с дейностите по проекта;
  • Събитията бяха отразени от местни вестници и електронни медии;
    
 1. СНЦ „Спортен клуб по риболов - Стара Загора“, с проектна идея „Проучване сезонната вариация в съдържанието на тежките метали Pb, Cd, Zn, Cu и Cr във водите и организма на риби от сем. Шаранови (Cyprinidae), обитаващи езеро „Загорка“, намиращо се на територията на гр. Стара Загора“:
  • Извършени пробовземания на различни видове риби, от три групи доброволци студенти, съвместно с експерти на БД ИБР;
  • Извършени са анализи на  взетите проби от научно-изследователската лаборатория на Аграрния факултет към Тракийския университет в Стара Загора;
  • Популяризиране на получените резултати чрез презентации, дискусии, публикации в социалните мрежи; информацията по проекта ще бъде ползвана при разработване на дипломни работи от студентите и представена пред обществеността;
    
 1. Сдружение „ИКАР“, с проектна идея „За водата с любов“:
  • Сформиран екип Младежки лидери, които бяха обучавани онлайн и присъствено;
  • Работа на терен по река Арда, язовир с. Джинот;
  • Организирани творчески ателиета край язовира и читалището в с. Джинот;
  • Организиран и проведен конкурс в социалните мрежи за авторски фотографии на тема „За водата с любов“;
  • Проведено официално заключително събитие с обявяване на победителите в конкурса;
  


 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 1. СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, с проектна идея „Информационна кампания за биоразнообразието и водните екосистеми“:
  • Изготвени и представени 5 презентации пред общо 150 младежи от градовете Раднево, Пловдив и Стара Загора на теми: „Биоразнообразието и водните екосистеми“, „Влажни зони“, „Естествено решение срещу климатичните промени“;
  • Проведена онлайн кампания за значението на влажните зони с 80 публикации по темата;
  • Издадени информационни и рекламни материали с използване на земеродното рибарче като флагов вид, популяризиращ опазването на влажните зони;
    
 
 1. Фондация ,,Български Младежки Воден Парламент“, с проектна идея „Провеждане на 11-та Парламентарна сесия на Младежки воден парламент (МВП)“:
  • Организирана и проведена 12-та Парламентарна сесия на Българския младежки воден парламент, по време на която бяха проведени образователни игри, осъществени посещения на природни обекти и съвместни екологични инициативи; подробна информация за сесията е публикувана в социалните мрежи – на страницата на БМВП и във facebook;
 
 1. БД ИБР Пловдив, експерти на дирекцията подпомагаха гореизброените организации, участвайки като лектори и презентатори в дейностите на организациите;
 
Съвместно с НЧ „Марица-2008” организира и подготви предложение за обявяване на защитена територия в землището на с. Брод, общ. Димитровград, като получи принципно съгласие от собственика на имота (Община Димитровград) за стартиране на дейности по обявяването ѝ.