Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Декларации по чл.194б от ЗВ

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. 
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.


Образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите за предоставяне на информация за изчисляване на дължимата такса.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.
 

Образец прил.1 - Декларация за водовземане от повърхностни / подземни / минерални / води

Образец прил.2 - Декларация за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ

Образец прил.3 - Декларация за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения

Образец прил.4 - Декларация за ползване на воден обект за нарушаване непрекъснатостта на река

Образец прил.5 - Декларация за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

Образец прил.6 - Декларация за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер

Образец прил.7 - Декларация за заустване в повърхностни води на отпадъчни води от промишлени предприятия по чл.5, ал.1, т.3 от Тарифата за таксите (без биоразградими промишлени отпадъчни води)

Образец прил.8 - Декларация за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган

Образец прил.9 - Декларация за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води

Указания за изчисляване на таксата за замърсяване от заустване на отпадъчни води

Заповед № РД-758/12.12.2018 г.

Помощна таблица* с посочени корекционни коефиценти, необходими при попълването на декларациите по чл. 194б от ЗВ за заустване на отпадъчни води.

*Публикуваните данни са с информативен характер за подпомагане на водоползвателите при попълването на декларациите за заустване на отпадъчни води.

Информация - Чл. 194б.

(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, въз основа на които се определят таксите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
(3) Директорът на басейнова дирекция извършва проверка на информацията по ал. 1 и съответствието и със:
1. резултатите от собствения мониторинг;
2. показанията на измервателните устройства, и
3. резултатите от извършения през годината контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Когато в декларацията по ал. 1 се установят несъответствия с информацията по ал. 3, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. Актът се съобщава на задълженото лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Декларирането и установяването на задължението се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Актът за установяване на публичното държавно вземане се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.