EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация за проекта

Наименование на проекта: "Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район."
 

Проектът се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година

www.BG02.moew.government.bg

Начало на проекта: 27.04.2015г.
Срок на проекта: 12 месеца
Обща стойност на проекта: 313 261 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 304 315 евро
 

Бенефициент: 
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”

Партньори: 
 
 
Институт по рибарство и аквакултури
 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”International Research Institute of Stavanger 
 


Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Сладководното рибовъдство е характерен стопански отрасъл за Източнобеломорски район. То осигурява съществена част от рибните ресурси за населението, но е причина и за влошаване на състоянието на водните тела. Целта на проекта  е да подобри оценката на натиска и въздействията, причинени от сладководно рибовъдство и да ограничи негативения ефект като:
въведе методология за оценка на процесите на еутрофикация;
оцени капацитета на водните тела за отглеждане на аквакултури;
предложи подходящи технологии за сладководно рибовъдство, съобразени с изискванията за опазване на редките видове птици, обитаващи влажните зони.
 подобри програмата от мерки в ПУРБ и нормативната база за  
издаване на разрешителни за рибовъдни дейности. 
 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
 
Планираните дейности за постигане на целите са насочени към подобряване на:
v   Методологии за мониторинг във водни обекти с различни дейности за отглеждане на аквакултури;
v   Разработване на програма от мерки във втория ПУРБ за намаляване на отрицателното въздействие от рибовъдството;
v   Осъществяване на съвместни дейности с експерти от страна-донор по програмата за обмен на опит в прилагане на иновативни методологии и практики;
v   Повишаване на техническия капацитет за мониторинг на води чрез осигуряване на съвременна техника и;
v   Повишаване на осведомеността, предоставяне на необходимата информация на заинтересованите страни.
 
 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 
 v  Прилагане на подобрени методики за мониторинг на повърхностните води, оценка на натиска, въздействия и капацитета на водните обекти за провеждане на дейности по отглеждане на риба по време на изпълнението на втория ПУРБ в ИБР (2016-2021);
v  Подобряване на критериите и процедурите за издаване на разрешителни за прилагане на подобрени технологии за рибни стопанства, с цел подобряване на нормативната база за по-ефективно управление на дейностите за отглеждане на аквакултури в България;
 
v  Актуализация на програмата от мерки във втория ПУРБ, за да се намали замърсяването на водните тела с биогени от рибовъдни дейности с основна цел да се постигне добро екологично състояние / потенциал на водните тела.
v  Закупуване на необходимото оборудване за вземане и анализ на проби. Оборудването е предназначено за партньорите по проекта, ангажирани с научно-изследователски дейности (ИРА, ПУ) и значително ще подобри техният изследователски капацитет. След приключване на проекта ще се използва постоянно от посочените институции в провежданите от тях изследвания.
v  Успешното изпълнение на проекта ще създаде основа за дългосрочно сътрудничество между партньорите по проекта в процеса на управление на водите, подобряване на тяхния научен и административен потенциал за прилагане на предложените нови методологии за управление на водите.