EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Начална конференция

 

 
Kонференция за стартиране на проект „Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди и уранодобива и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (EARBDMINING)”, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.). Бенефициент на проекта е МГУ „Св. Иван Рилски” – София и партньори са Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“,  Българска минно-геоложка камара и НПО „Екофорум за природата”. 

„Убеден съм в успеха на проекта, защото ще бъде реализирн от експерти представители на науката, държавната админстрация, бизнеса и неправителствения сектор”, с тези думи зам.-министър Павел Гуджеров се обърна към участниците в конференцията. Той посочи, че този проект е важен за обективна оценка на наличието на замърсяване с метали на води, и свързаните с тях екосистеми.
На конференцията за първи път се представиха целите и очакваните резултати на проект „Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към ПУРБ в ИБР“
Проектът се изпълнява в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.). Бенефициент на проекта е МГУ „Св. Иван Рилски” – София и партньори са Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“,  Българска минно-геоложка камара и НПО „Екофорум за природата”.
Целта на проекта е да допринесе за оценката на тези въздействия чрез събиране и систематизиране на наличната информация и допълнителни проучвания както и обосноваване при необходимост изключения от целите и предложения за мерки, основани на добрите практики. Резултатите от изпълнението на този проект ще имат важен принос за разработването и изпълнението на втория ПУРБ за Източнобеломорски район във връзка с ограничаване и намаляване въздействието от замърсяване с метали.
Експерти от екипа на проекта прдставиха информация за състоянието на водите и Плана за упрвление на речните бсейни Източнобеломорски район; етапите на проекта и ролята на заинтересованите страни и предвидените мерки за публичност.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2 Mb (pdf) свали
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 1 Mb (pdf) свали
Българска минно-геоложка камара – партньор в проект 877 Kb (pdf) свали
Съществуващо състояние и ПУРБ на ИБР 3 Mb (pdf) свали
Представяне на проекта 847 Kb (pdf) свали
РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ 2 Mb (pdf) свали
Дневен ред 569 Kb (pdf) свали
Списък на поканените заинтересовани страни по проект EARBDMINING 3 Mb (pdf) свали