Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2022

31.10.2022 г.
31.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.514.1032 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив.

28.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Ветренска (Поповска), представляваща ПИ с идентификатор 10848.94.287, 10848.94.755, 30870.31.262, 30870.31.263 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ветрен и село Зимница, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

28.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Габровщица, представляваща ПИ с идентификатор 24342.110.241 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост и ПИ с идентификатор 86043.26.314 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбово и село Юлиево, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

28.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Патракия, представляваща ПИ с идентификатор 24342.114.228, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбово, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

28.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 06447.10.185, местност „Изворите“, по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

28.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 31276.104.53, местност „Драката“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Змейово, община Стара Загора, област Стара Загора.

28.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610073/21.08.2014г - от „УПИ I № -7023, кв. 414А в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик“ на „ПИ с идентификатор 10450.502.3453 и ПИ с идентификатор 10450.502.345 по КККР на гр.  Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.“

28.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610024/04.07.2011г - ПИ с идентификатор 10450.502.1959 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

27.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31520599/03.02.2016г - три броя ТК, разположени на територията на ПИ с идентификатор 46098.150.8 по КККР на с. Маджерито, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора.
 
26.10.2022
За преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31520321/17.08.2012г. за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10450.4.109 /номер по предходен план 004032/, местност „Устето/Манд. кория”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

26.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1062, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

25.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 15864.1.15 по КККР на с. Голямо Дряново, община Казанлък, обл. Стара Загора.

21.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 20465.505.5227 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.

21.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере 3 и Дере 4, представляващи ПИ с идентификатор 40909.13.66 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали.

19.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 65,0м., Тръбно-филтърна PVC колона с диаметър Æ114мм. Водоприемна част е в интервалите 20,0-45,00м. и от 48,0 – 62,0м. Глинест тампонаж от 0,0-20,0м. Гравийна засипка в задтръбното пространство.

18.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.506.8715, по КККР на гр. Стара Загора.

18.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31530512/27.06.2017г - един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 22808.17.11 по КККР на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

17.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31520166/19.11.2009г., продължено с Решение №РР-2617/21.10.2015г13.10.2022 - един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.29.164 по КККР на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив.

13.10.2022
За изменение на разрешително №32170766/22.10.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - Дерe Черни дол, разположено в ПИ с идентификатор 14163.5.(23,26,27,28,30,40,42 и 43) с начин на трайно ползване (НТП) , държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Габровица, Община Белово, Област Пазарджик

13.10.2022
За изменение на разрешително №32170753/14.06.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - Река Крива, землище на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик. Начало: 42° 14' 30,79" N   23° 56' 01,05" E Край: 42° 14' 30,36" N   23° 56' 02,35" E

13.10.2022
За изменение на разрешително №32170767/22.10.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - Изграждането на моста над река Марица е разположено в част от поземлен имот 037006 в землището на село Долна Василица, Община Костенец, Област София и в поземлени имоти с идентификатори 14163.11.(93, 97 и 98 ) и 14163.16.264 в землището на село Габровица, Община Белово, Област Пазарджик

13.10.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33140103/06.06.2011г. последно изменено с решение №РР–3004/22.12.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Град Казанлък, Oбщина Казанлък, Oбласт Стара Загора; Село Розово, Oбщина Казанлък, Oбласт Стара Загора; Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 53179.57.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овощник, Oбщина Казанлък, Oбласт Стара Загора

11.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 01610222/24.07.2009г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - ПИ с идентификатор 55021.501.1599 по КККР на гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

11.10.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  №31520744/23.05.2017г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - Един   тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 006001, местност „Кашла тарла”, землище на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен

11.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ-XXII-1116-обслужващи дейности и автомивка, кв. 1 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив. 

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 87374.515.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

07.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, преминаващ през ПИ с идентификатор 61412.501.607.

07.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, десен приток на Цветковското дере, което от своя страна е десен приток на река Венковска, землище на село Венковец, Община Ихтиман, Област София.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55155.501.1028, по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77195.732.86, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 32010.501.1159 по КККР на с.  Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77195.732.86, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.273, по КККР на гр.  Пловдив.

07.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 11845.28.6, местност „Вельовица“ по КККР на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

07.10.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.140.92, с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска частна собственост.

06.10.20022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.94.403 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска публична собственост.

06.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 68850.526.1668 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.


06.10.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - 1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 00702.518.43 по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с координати N 42° 00ʹ 28,126ʺ      E 24° 52ʹ 33,694ʺ.

05.10.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) - ПИ с идентификатор 10450. 503.49 по КККР на гр. Велинград.