АКТУАЛНО

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

АКТУАЛНО

Планов ремонт на ВЕЦ-ове ще намали водния отток в река Въча

02.02.2018 г.
Поради планиран ремонт на ВЕЦ „Въча 1“ и „Въча 2“ на 5 и 7 февруари от 8:00 до 18:00 ч е възможно да бъде намалено водно количество в река Въча на територията на община Кричим.
 
За периода, в който се предвижда спиране работата на централите, преработените води от ВЕЦ „Кричим“ ще се изпускат в коритото на реката. Дейностите са съгласувани с Министерството на околната среда и водите и са посочени в Графика за използване на водите на комплексните и значими язовири през февруари 2018 година. повече»

БДИБР провери спазени ли са предписанията от ВиК-Пловдив в Кричим

04.01.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив извършиха на 3 януари оглед на участъка от река Въча в Кричим.  Проверката е повторна и е след подадения на 30 декември сигнал от кмета на община Кричим за мъртва риба в реката.
повече»

Експерти на МОСВ установяват причините за мъртва риба в р. Въча

30.12.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив установяват причините за наличие на екземпляри мъртва риба в река Въча. Те са извършили обход по течение на реката от моста на Кричим в посока село Устина. На място констатират единични екземпляри мъртва риба в продължение на около 200 метра. Източникът на замърсяване е преливният колектор от канализацията на Кричим за дъждовни води. Водата е с кафяво-бял цвят, като е с характерен мирис на битово-фекални води.
 
повече»

Нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите

22.12.2017 г.
ВАЖНО!!! Със Заповед № РД-843/21.12.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите са одобрени нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води.

В срок до 31.01.2018г. титулярите на разрешителни следва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по нови образци на декларациите.

Новите декларации може да откриете в раздел Контрол, секция Декларации по чл. 194б от ЗВ или тук.

След подаване на декларацията, титулярите ще бъдат уведомени за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена. повече»

Басейнова дирекция даде предписания на „Горубсо-Златоград“ АД за хвостохранилището

14.12.2017 г.
   Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД „ИБР“) даде предписания на „Горубсо-Златоград“ АД във връзка със замърсяването от хвостохранилището „Ерма река“. Това стана след проведената междуведомствена работна среща при областния управител на Смолян. повече»

Прави се корекция на коритото на р. Ерма като мярка срещу замърсяването от хвостохранилището

05.12.2017 г.
   Корекция на коритото на река Ерма се извършва като мярка срещу замърсването от хвостохранилището край Златоград. Проверка на 4 декември на място установи, че вече са започнали действията по коригирането на реката в съответствие с предписанията на РИОСВ - Смолян. повече»

Готови са резултатите от проверката на замърсяването от хвостохранилището край Златоград

04.12.2017 г.
Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Голяма до хвостохранилище „Ерма река“ до Златоград на 28 ноември 2017 г. Съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ – Смолян извърши проверка на място. Бяха взети за анализ водни проби от 6 пункта за повърхностни води в областите Смолян и Кърджали, от 3 пункта за подземни води - шахтови кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и населените места в региона, и от 1 пункт за отпадъчни води. Водата е изследвана по показателите: активна реакция, рН, електропроводимост, разтворен кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, цианиди.
  повече»

В Източнобеломорски район не се прогнозират локални разливи на реки

30.11.2017 г.
   По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН в Източнобеломорския басейн, днес в резултат на снеготопене речните нива в планинските части от водосборите в басейна ще се повишават незначително. В ранните часове от 1 до 4 декември в резултат на валежи от дъжд и снеготопене водните ще се повишат. По-значителни ще са повишенията на 1 декември в горните течения на реките Тунджа, Марица,  Арда и притоците ѝ  Върбица и Крумовица, на 2 декември в горните и средните течения на реките Тунджа и Марица и във водосборите на реките Арда и Бяла. повече»

Хвостохранилище замърси две реки в Смолянско

28.11.2017 г.
 
Във връзка с постъпил сигнал за побеляване на р. Голяма до хвостохранилището „Ерма река“ до Златоград, съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян към ИАОС извърши проверка на място. 
повече»

Експерти на БДИБР и РИОСВ – Пловдив провериха депото за утайки в близост до р. Чепеларска

13.10.2017 г.
Експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ – Пловдив провериха сигнала за изземване на инертни материали от р. Чепеларска в близост до депото за утайки и база с трошачно-пресевна инсталация, стопанисвана от „Мостстрой Пловдив Плант“ ЕООД. Извършен е обход по течение на реката от бивше депо за утайки от пречиствателната станция на Пловдив до моста над реката, свързващ селата Ягодово и Катуница. повече»

Заплащане на такси чрез ПОС

02.10.2017 г.
  
Считано от 02.10.2017г. може да внасяте държавни такси по Закона за водите чрез ПОС терминално устройство в Деловодството на  БД ИБР.
гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 2
повече»

Издадена е Заповед №СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. за учредяване на санитарно-охранителна зона

25.08.2017 г.
Издадена е  Заповед №СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. за учредяване на санитарно-охранителна зона около открити водохващания от събирателна деривация „Бистрица” на река Грънчарица и нейните притоци: река Малка река, Везьов дол и Трълско дере в землищата на села Кръстава, село Грашево, село Бозьова и село Цветино, община Велинград, област Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на град Велинград, община Велинград. повече»

Спрени са от експлоатация 7 кладенеца без разрешителни

24.08.2017 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извършиха консервиране на 7 бр. кладенци след проверки на място по подадени сигнали от жители на селата Любен, Правище, Неделево и Церетелево. повече»

Няма опасни нива на токсичност във водите на река Тунджа

23.08.2017 г.
Извършен е лабораторен анализ на взетите проби от река Тунджа във връзка с постъпил сигнал за умрели крави след водопой в землището на село Кукорево, община Тунджа. Констатирани са превишения на установените стандарти при няколко от изследваните показатели, но няма характерни признаци на токсичност на водите в района на взетите проби вода.

  повече»

Проверен е сигналът за замърсяване на река Тунджа

16.08.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Стара Загора провериха сигнал за умрели крави след водопой от река Тунджа в землището на село Кукорево, община Тунджа. повече»