АКТУАЛНО

Административни услуги

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

АКТУАЛНО виж всички »

Няма опасни нива на токсичност във водите на река Тунджа

23.08.2017 г.
   Извършен е лабораторен анализ на взетите проби от река Тунджа във връзка с постъпил сигнал за умрели крави след водопой в землището на село Кукорево, община Тунджа. Констатирани са превишения на установените стандарти при няколко от изследваните показатели, но няма характерни признаци на токсичност на водите в района на взетите проби вода.
   Взетите проби повърхностни води са анализирани по следните показатели: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), калциево- карбонатна твърдост, цианиди- свободни, хром VІ, кадмий, олово, никел, цинк, мед, арсен, желязо, хром- общ, живак, органични вещества и пестициди от групата на полициклични ароматни въглеводороди, органохлорни пестициди, азот и фосфор съдържащи пестициди, органофосфорни съединения.
  Резултатите от анализа показват отклонения от установените стандарти за добро състояние на повърхностните води, а именно:
  • В изследваната проба вода от река Тунджа след смесване на двата ръкава и канализацията на град Ямбол е измерено съдържание на кислород 4,3 mg/l при норма 6 mg/l и превишаване на стандартите за качество за добро състояние по БПК5, азот амониев, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор (като фосфор). След градски канализации без пречиствателни съоръжения и при маловодие е характерно завишаване на стойностите при тези показатели. 
  • В изследваната проба вода от река Тунджа при мястото на водопой в землището на село Кукорево отново се установява ниско съдържание на кислород 4,1 mg/l при норма 6 mg/l и превишаване на нормите за добро състояние по БПК5, азот амониев, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор (като фосфор). Измерени са завишени стойности на пирен (индустриален замърсител от групата на полициклични ароматни въглеводороди) от пет пъти над нормата (0,065µg/l при норма - 0,012 µg/l) посочена в Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води.
   Веществото пирен във водна среда би могло да причини остра токсичност при риби, но когато концентрацията му е при стойности над 200 пъти (над 2,6 µg/l) над нормата.
   За другите изследвани показатели, вкл. тежки метали, пестициди, цианиди и нитрати, измерените стойности отговарят на нормите.