НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали за екологично замърсяване на телефони: 

032/621-552
GSM: 0885 166 044


Регистър на сигналите получени на Зелен телефон актуален към 31 май 2017

 

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Конкурс за длъжността главен експерт „Системен администратор”

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-67/12.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция  ИБР
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Системен администратор” в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование – бакалавър
  • професионален опит – 2 години
  • и/или ранг – IV мл.
2. Специалност -   инж. ел. машини и апарати и компютърни системи
3. Допълнителни изисквания: познания по Active Directory, TCP/IP базирани мрежи – LAN/WAN, познания по администриране на бази данни; ползване на специфична терминология на английски език
4. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32.
           
Краен срок за подаване на документите – 23.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Поддържане на информационната инфраструктура в Басейнова дирекция – локална мрежа, сървъри, работни станции, персонални компютри и периферна техника. Осигуряване електронните комуникации и обмен на информация. Програмно осигуряване на дейността на Басейнова дирекция.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 800,00 лв. до 1000,00 лв.