НАЧАЛО

Административни услуги

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Начини на заплащанеБанкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Конкурс за длъжността главен експерт „Системен администратор”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
   Вследствие на показаните от решаването на теста резултати, конкурсната комисия  допуска до интервю следните кандидати:
 
 1. Николай Иванов Кузманов                             30  т.
 2. Георги Славчев Дерибанов                             40  т.
 3. Румен Стефанов Спасов                                 28  т.
 
   Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 12.07.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция ИБР, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35
 
           

 
Дата: 11.07.2017 г.                           Председател на комисията:             /п/         /М. Андонова/
 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати


С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”
ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”


Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-79/23.06.2017 г. реши:
 
 
Допуска до конкурс следните кандидати:
 

1. Николай Иванов Кузманов
2. Георги Славчев Дерибанов
3. Румен Стефанов Спасов 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  11.07.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35,
 
 
Не се допускат  до конкурс следните кандидати:
 
Име, презиме и фамилия                                            Основание за недопускане

1. Атанас Димитров Пищалов
Специалността не съответства на обявените изисквания

           
 
                                                           Председател на комисията:
                                                                                                                / М. Андонова/
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-67/12.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция  ИБР
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Системен администратор” в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 2 години
 • и/или ранг – IV мл.
2. Специалност -   инж. ел. машини и апарати и компютърни системи
3. Допълнителни изисквания: познания по Active Directory, TCP/IP базирани мрежи – LAN/WAN, познания по администриране на бази данни; ползване на специфична терминология на английски език
4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32.
           
Краен срок за подаване на документите – 23.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Поддържане на информационната инфраструктура в Басейнова дирекция – локална мрежа, сървъри, работни станции, персонални компютри и периферна техника. Осигуряване електронните комуникации и обмен на информация. Програмно осигуряване на дейността на Басейнова дирекция.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 800,00 лв. до 1000,00 лв.