НАЧАЛО

Зелен телефон

Очакваме Вашите сигнали в случаи на проблеми, свързани с водните обекти на телефони:
 
032 621 552
0885 166 044

Пресцентър


Тел.: 032/ 604-741
GSM: 0887 939 237


e-mail: bdibr_press@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0887 939 237
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Банкови сметки

IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Административни услуги

1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (с изключение на комплексните и значими язовири по Приложение 1 към ЗВ, вътрешните морски води, териториалното море и р. Дунав) 
2. Издаване на разрешително за ползване на воденобект за аквакултури и свързаните с тях дейности; (с изключение на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към ЗВ, вътрешните морски води, териториалното море и р. Дунав). 
3. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти ( с изключение на комплексните и значими язовири по Приложение №1 към ЗВ, вътрешните морски води, териториалното море и р. Дунав). 
4. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води (с изключение на комплексен и значим язовир по Приложение №1 към ЗВ). 
5. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 
6. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води. 
7. Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения ( с изключение на комплексните и значими язовири по Приложение №1 към ЗВ, вътрешните морски води, териториалното море и р. Дунав). 
8. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за други цели, извън общото ползване, включващи човешки дейности при извършването, на които се оказва значимо въздействие върху естественото състояние на водите или водния обект ( с изключение на комплексните и значими язовири по Приложение №1 към ЗВ, вътрешните морски води, териториалното море и р. Дунав). 
9. Определяне на санитарно – охранителни зони около съоръженията за питейно – битово водоснабдяване, с изключение на случаите по чл. 151, ал. 2, т.2, буква “у” от ЗВ. 
10. Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води. 
11. Изготвяне на справка – ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗВ. 
12. Предоставяне на информация от регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 
13. Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна соственост съгласно чл. 143, т. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗВ и за обекти, попадащи в границите на санитарно – охранителните зони и зони за защита на водите съгласно чл. 119, ал. 3 и ал. 4 от ЗВ. 
14. Одобряване на проект за консервация или ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води по чл. 118 д, ал. 2 от ЗВ. 
15. Утвърждаване на регионални експлоатационни ресурси на подземните водни тела, с изключение на находищата на минерални води по чл. 155, ал. 1 т.13 от ЗВ. 
16. Издаване на становища за проекти за захранване от минерални сондажи. 
17. Издаване на становище, придружено със скица за ползване на воден обект ( вътрешните морски води и/или териториалното море). 
18. Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС ( по молба на граждани и юридически лица) 
19. Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места ( по молба на граждани и юридически лица). 
20. Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от ПУДООС. 
21. Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за финансиране по програми САПАРД, СИФ, ИСПА и други програми и проекти. 
22. Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.